Το Έργο 2017-07-26T11:03:48+00:00

ΤΟ ΕΡΓΟ

Στόχος

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας όρισε Τεχνικό Σύμβουλο για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, το οποίο θα εντοπίζει και θα τεκμηριώνει αναγκαίες πολιτικές και επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Το Σχέδιο Μεταφορών θα αναπτυχθεί παράλληλα και σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση δομών και την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών εντός του Υπουργείου, με την υποστήριξη του JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions).

Σκοπός

Ο σκοπός του Έργου είναι να αποτελέσει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών του μεταφορικού συστήματος της Ελλάδας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η οποία θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα του τομέα μεταφορών της χώρας.

Κύρια Αποτελέσματα

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παραδώσει:

  • Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών με χρονικό ορίζοντα το 2037, και ενδιάμεσο έτος το 2027,
  • Τα απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης σχεδιασμού (συγκοινωνιακό μοντέλο, μοντέλο ανάλυσης Κόστους-Οφέλους, διαδικτυακή βάση δεδομένων), και
  • δραστηριότητες ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) (όπως εκπαίδευση, υποστήριξη σε θέματα δομής και οργάνωσης, πρωτόκολλα, διαχείριση δεδομένων, και μηχανισμοί συνεργασίας με όλα τα αρμόδια υπουργεία) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μιας λειτουργικής μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών στο Υπουργείο και ένα πλήρως τεκμηριωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και πρωτοκόλλων.