Δραστηριότητες επί του παρόντος

Μέρος Α

Έως το τέλος του 2018 η ομάδα μελέτης ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες 1 έως και 6 του Μέρους A. Επί του παρόντος, η ομάδα μελέτης επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των Δραστηριοτήτων 5 και 6 που καλύπτουν:

  • τον προσδιορισμό ενός καταλόγου προτάσεων που συνδέονται λογικά και με σαφήνεια με του Επιχειρησιακούς Στόχους που περιγράφηκαν στην Δραστηριότητα 4 – Τεχνική Έκθεση Εντοπισμού και Ανάλυσης Προβλημάτων και
  • την ανάπτυξη σεναρίων που βασίζονται στο συνδυασμό του συνόλου των προτάσεων, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίησή τους.

Επιπλέον, το προσχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας συντάσσεται παράλληλα με την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διαβούλευση. Το Σχέδιο Μεταφορών θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες παρατηρήσεις και προσθήκες.

 

Μέρος Β

Σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου, το Μέρος Β προβλέπει την υποστήριξη για τη δημιουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δραστηριότητα 10: Αναγνώριση Υφιστάμενης Κατάστασης – Προτάσεις για τη Δημιουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού / Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού) και την παροχή μιας σειράς εκπαιδεύσεων (Δραστηριότητα 11) σε μοντέλα μετακινήσεων καθώς και σε άλλους τομείς των μεταφορών.

Κατά τη Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας κεντρικής Μονάδας Σχεδιασμού των μεταφορών, όπως απαιτείται και από τα Συμβατικά Τεύχη του έργου. Η επιβεβαίωση αυτή προέκυψε από μια σειρά διαπιστώσεων και ευρημάτων που σχετίζονται με τις απαραίτητες δραστηριότητες των τεσσάρων διακριτών φάσεων του Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών, δηλαδή το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρακολούθηση, καθώς και μετά από διαβουλεύσεις με διάφορα σημαντικά θεσμικά όργανα και αρχές που οδήγησαν στον εντοπισμό των σημερινών προβλημάτων και ανεπαρκειών.

Τα παραπάνω ευρήματα, σε συνδυασμό με μια ανασκόπηση σχετικών διεθνών «καλών πρακτικών» οδήγησαν στην πρόταση ενός συνόλου αρμοδιοτήτων για τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, και ενός συνεπαγόμενου ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Μεταφορών.

Στις 16 Απριλίου 2018, οκτώ (8) άτομα από διαφορετικές Διευθύνσεις και Τμήματα του ΥΠΥΜΕ εντάχθηκαν στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, με παράλληλα καθήκοντα. Στις 12 Ιουνίου διεξήχθησαν ατομικές συνεντεύξεις με τα μέλη της Μονάδας, ώστε: (α) να καθοριστούν οι ανάγκες εκπαίδευσής τους και (β) να συνδεθούν με συγκεκριμένες δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις της Μονάδας, ανάλογα με το υπόβαθρο, την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τα ενδιαφέροντα και τις απόψεις τους. Ο Τεχνικός Σύμβουλος παρέχει 36 ημέρες εκπαίδευσης στα μέλη της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.

2019-02-21T11:21:20+00:00 Φεβρουάριος 21st, 2019|Πρόοδος του Έργου|