Υλοποίηση Έργου 2017-07-26T13:20:01+00:00
© Aνδρέας Πολάκις

Υλοποίηση του Έργου

Υπεύθυνοι Φορείς

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) είναι η Αναθέτουσα Αρχή. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει την ευθύνη για την καθημερινή διαχείριση του έργου.

Διαχειριστική Δομή

Ο Τεχνικός Σύμβουλος εργάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε καθημερινή βάση.

Το Υπουργείο εκπροσωπείται από έναν Διαχειριστή Έργου (Project Manager (PM)) εντός της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, o οποίος συντονίζει τις δραστηριότητες του Υπουργείου σε σχέση με το Έργο και αποτελεί μοναδικό πρόσωπο επικοινωνίας με τον Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Διαχειριστής Έργου επικουρείται από μια ομάδα τριών ειδικών, την Ομάδα Διαχείρισης του Έργου, η οποία είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή επιτήρηση του Τεχνικού Συμβούλου.

Επιπρόσθετα, τα εμπλεκόμενα μέρη που αναφέρονται παρακάτω έχουν τους εξής ρόλους στη διαχείριση του Έργου:

  • Η Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) Έργου, υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μεριμνά για την παροχή δεδομένων για την εκπόνηση του Έργου και αναθεωρεί τα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου.
  • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εργασιών του JASPERS, που ενεργεί ως Σύμβουλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τεχνικά ζητήματα κατά τη διάρκεια του Έργου.
  • Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω του διορισμένου Διαχειριστή Ανάθεσης Έργου της ΕΙΒ, που συνεργάζεται με το τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Συμβάσεων της ΕΙΒ, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλούς διαχείρισης της σύμβασης του Έργου και των εγκρίσεων των παραδοτέων του Τεχνικού Συμβούλου.
  • Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (Structural Reform Support Service – SRSS), η οποία ενημερώνεται επισήμως για την πρόοδο του έργου από τον Διαχειριστή Ανάθεσης Έργου της ΕΙΒ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις αναφοράς μεταξύ των ΕΙΒ και SRSS.

Τεχνικός Σύμβουλος

Σύμπραξη των Εταιρειών:

Egis International (Υπεύθυνη Σύμπραξης)

Tieg EEIG

ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική