Παρεχόμενες Υπηρεσίες 2017-07-26T11:42:56+00:00

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Μεθοδολογική Προσέγγιση του Έργου

Η συνολική προσέγγιση του Τεχνικού Συμβούλου βασίζεται στη στενή συνεργασία των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων, των αντίστοιχων ρόλων τους και της αλληλοεπικαλυπτόμενης συμμετοχής τους σε δραστηριότητες του έργου όπως συλλογή στοιχείων, έλεγχος παραδοτέων, παροχή υποστήριξης, συμβουλών και σχολίων κατά τη διάρκεια της μελέτης και έλεγχος ποιότητας.

Σε όλη τη διάρκεια του έργου εφαρμόζεται επαναληπτική μέθοδος, με σκοπό να εξασφαλίζεται η χρήση κατάλληλων στοιχείων και μεθοδολογιών, ώστε να εξασφαλίζεται η προετοιμασία παραδοτέων σύμφωνων με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Με τον τρόπο αυτό, το Έργο μπορεί να προχωρήσει από το ένα στάδιο στο άλλο, αποφεύγοντας καθυστερήσεις λόγω αναθεωρήσεων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενα στάδια.

Η προσέγγιση αυτή απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.

Μέρη του έργου

Στην Προκήρυξη του Έργου προβλέπονται δύο διακριτά μέρη, τα οποία από κοινού θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη εργαλείων, ικανοτήτων και διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί ο μελλοντικός σχεδιασμός επενδύσεων και πολιτικών στον τομέα των μεταφορών, πέραν της δημιουργίας μιας κεντρικής μονάδας που θα διοχετεύει στοιχεία και πληροφορία που αφορά στις μεταφορές σε άλλους δημόσιους φορείς. Τα δύο αυτά μέρη είναι:

  • Μέρος A (Δραστηριότητες 1-9): Η προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών προβλέποντας μέτρα και έργα βασισμένα στη συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων και συμπαγών δεδομένων για τις ανάγκες του τομέα μεταφορών, υποστηριζόμενων από σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το Έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός εθνικού μοντέλου μεταφορών για όλα τα μέρα μεταφοράς, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής, τον επενδυτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.
  • Μέρος Β (Δραστηριότητες 10-12): Ανάπτυξη Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Unit) εντός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προτείνοντας τις δραστηριότητες της Μονάδας, το απαραίτητο προσωπικό και τα πρωτόκολλα ροής πληροφοριών μεταξύ της Μονάδας και των εξωτερικών οργανισμών / αρχών.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κύρια Μέρη του Έργου (Α και Β) θα διενεργούνται παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αλληλεξαρτήσεις τους. Οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και των αναμενόμενων κύριων παραδοτέων απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής.

Διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων και κύριων παραδοτέων

Πατήστε κάθε μέρος του έργου για να δείτε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής με τις σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και των αναμενόμενων κύριων παραδοτέων.

ΜΕΡΟΣ B