Βιβλιοθήκη του Έργου 2017-07-21T18:46:47+00:00

Βιβλιοθήκη του έργου

Κατάλογος Παραδοτέων

Πρόγραμμα Παραδοτέων Μέρους Α

Τίτλος Περιγραφή Παράδοση
1| Έκθεση Εναρκτήριας Φάσης Δραστηριότητες Εναρκτήριας Φάσης:
Πρόγραμμα Διαχείρισης Έργου (Αγγλικά)
Πρόγραμμα Μοντέλου Μετακινήσεων (Αγγλικά)
Πρόγραμμα Διαβουλεύσεων (Αγγλικά)
Δημιουργία Ιστότοπου Έργου (Ελληνικά, Αγγλικά)
Κριτική Ανάλυση Σχετικών Εκθέσεων (Αγγλικά)
3 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
2| Τεχνική Έκθεση Συλλογής Στοιχείων Τεχνική Έκθεση Συλλογής Στοιχείων και δομής και περιεχομένου της διαδικτυακής βάσης δεδομένων (Αγγλικά) 4 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
3| Παραδοτέα Μοντέλου Μετακινήσεων Τελικό Μοντέλο Μετακινήσεων περιλαμβάνοντας Τεχνική Έκθεση, τα αρχεία (shapefiles) του Μοντέλου για όλα τα ΧΩΡΙΣ-Έργο σενάρια
Εγχειρίδιο χρήσης που θα παρέχει οδηγίες για τις βασικές λειτουργίες του Μοντέλου (Αγγλικά)
9 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
4| Τεχνική Έκθεση Εντοπισμού και Ανάλυσης Προβλημάτων Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων (Ελληνικά, Αγγλικά) 11 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
5| Τεχνική Έκθεση Προτάσεων Τεχνική ΄Έκθεση για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των προτάσεων(Αγγλικά) 16 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
6| Προσχέδιο Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Προσχέδιο του Σχεδίου Μεταφορών που θα παρουσιάζει την προτεινόμενη στρατηγική (Ελληνικά, Αγγλικά) 17 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
7| Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προσχέδιο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ελληνικά, Αγγλικά) 17 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ελληνικά, Αγγλικά) 20 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
8| Εθνικό Στρατηγικό            Σχέδιο Μεταφορών Τελική Έκθεση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών (Ελληνικά, Αγγλικά) 21 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
9| Σχέδιο Προγραμματισμού Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων (Ελληνικά, Αγγλικά) 21 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
10| Σχέδιο Δράσης Περίληψη δραστηριοτήτων, αποφάσεων και παραδοτέων (Αγγλικά) 22 μήνες μετά την έναρξη του Έργου

Πρόγραμμα Παραδοτέων Μέρους Β

Τίτλος Περιγραφή Παράδοση
1| Αναγνώριση Υφιστάμενης Κατάστασης – Προτάσεις για τη Δημιουργία Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες για τη δημιουργία και λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, βάσει των διαβουλεύσεων και των συζητήσεων με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Ελληνικά, Αγγλικά) 4 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
2| Εκπαίδευση σε Μοντέλα Μετακινήσεων Εκπαίδευση στα αντικείμενα:
Επισκόπηση των Μοντέλων Μετακινήσεων
Άνοιγμα και περιήγηση σε σενάρια Μοντέλων Μετακινήσεων
Δοκιμές και Επαλήθευση Σεναρίων(Αγγλικά)
6, 7 και 8 μήνες μετά την έναρξη του Έργου
3| Τελική Τεχνική Έκθεση Περιγραφή των Δραστηριοτήτων του Μέρους Β (Ελληνικά, Αγγλικά) 22 μήνες μετά την έναρξη του Έργου